Informacja o danych osobowych dla Gości pensjonatu
Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Firma Usługowa z siedzibą w Białym Dunajcu, przy ul. Krajowe 20.
Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach polityki ochrony danych osobowych jest właściciel pensjonatu dostępny pod nr telefonu 18 20 73915 oraz poprzez kontakt e-mailowy pod adresem kontakt@mojetatry.com
Celem, dla których pensjonat przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
dochodzenie ewentualnych roszczeń przez pensjonat w związku z poniesioną przez pensjonat szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do pensjonatu,
udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, pensjonat przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
Ponadto, pensjonat przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie pensjonatu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez pensjonat jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Pensjonat informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
Pensjonat przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
Dane osobowe:
pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez maksymalnie 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie pensjonatu. Ponadto, pensjonat udostępnia adres kontakt@mojetatry.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
Tak, każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Pensjonat nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi pensjonatowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
Pensjonat może  podejmować  zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonywać  profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które hotel pozyskał w związku z świadczeniem na rzecz Gościa usług hotelarskich.